Politica de confidențialitate

Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Această informare vi se adresează în calitate de client sau potențial client AIK Energy Romania și explică modul în care AIK Energy Romania folosește și protejează informațiile personale furnizate de dumneavoastră în timpul utilizării website-ului. Sunt avute în vedere inclusiv secțiunile unde se derulează aplicații speciale (de exemplu, „Contul tău AIK” etc.).

Prin acordul exprimat prin accesarea și utilizarea www.aikenergy.ro, datele dumneavoastră cu caracter personal și celelalte informații astfel furnizate pot fi prelucrate și utilizate de AIK Energy Romania în scopul inițierii, respectiv al gestionării relației contractuale de furnizare energie/gaze naturale sau în scopul realizării unui interes legitim al AIK Energy Romania pentru îmbunătățirea serviciilor sale.

Nu sunt vizate informațiile colectate de pe un site terț care poate avea un link către sau este accesibil de pe website-ul nostru.

AIK Energy Romania, în calitate de operator de date, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în mod legal, având la bază următoarele temeiuri juridice (i) interesul său legitim, (ii) contractul încheiat cu dumneavoastră, (iii) consimțământul prealabil exprimat de dumneavoastră, după cum urmează:

  1. Interesul legitim – stă la baza prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în vederea încheierii contractului de furnizare cu dumneavoastră, în scopul efectuării de studii și cercetări de piață sau în vederea realizării de statistici;
  2. Contractul încheiat cu dumneavoastră – constituie temei al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în vederea executării acestuia;
  3. Consimțământul – constituie temei al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul de a vă contacta în legătură cu produsele, serviciile și promoțiile AIK Energy Romania, dacă este cazul.

Prelucrarea Datelor personale înseamnă orice operațiune sau ansamblu de operațiuni efectuate cu utilizarea de procese automatizate și aplicate Datelor personale, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, compararea sau interconectarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea acestora.

Datele cu caracter personal prelucrate constau în informații cum sunt:

  • datele dumneavoastră de contact (nume, prenume, număr de telefon, serie, număr și valabilitate document de identitate, adresă domiciliu, adresă de e-mail);
  • date privitoare la consum (adresă loc de consum, nivel de tensiune loc de consum, număr loc de consum, POD loc de consum, serie contor, putere aprobată, cod loc de consum, categorie consum, serie contor, capacitate rezervată orară, informații privind consumul de energie/gaz, index consum, date legate de facturare sau numărul contractului de furnizare).

Datele personale vor fi furnizate de dumneavoastră pe măsura accesării website-ului nostru, prin inițierea ofertelor puse la dispoziție de AIK Energy Romania, la momentul semnării contractelor de furnizare energie electrică și/sau gaze naturale sau pe parcursul derulării acestora. De asemenea, în vederea inițierii raporturilor contractuale, pentru oferirea de produse și servicii, AIK Energy Romania poate colecta în mod legitim date din surse externe precum parteneri contractuali sau surse publice.

Refuzul furnizării datelor pentru scopurile amintite poate avea drept consecință împiedicarea încheierii contractului sau imposibilitatea AIK Energy Romania de a-și gestiona activitatea în relația cu dumneavoastră.

Conversațiile telefonice inițiate de dumneavoastră vor putea fi înregistrate, în vederea îmbunătățirii serviciilor AIK Energy Romania, pe baza consimțământului dumneavoastră obținut prin continuarea apelului.

Datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate în relația cu AIK Energy Romania ar putea fi divulgate în mod legal:

  • partenerilor contractuali ai AIK Energy Romania, cum sunt furnizorii de servicii de marketing, furnizorii de stridii de piață, agenții media, furnizorii de alte servicii, în baza consimțământului exprimat de dumneavoastră.
  • societăților din afara grupului AIK – pentru motive legitime legate de activitatea noastră, printre care amintim operatorii economici implicați în lanțul serviciul de furnizare: operatorul de rețea și operatorul sistemului de distribuție aferent locului de consum, furnizorii de energie electrică și/sau gaze naturale, operatorii economici contractați pentru serviciile de verificare/revizie gaze naturale, partenerii care prestează servicii tehnice sau alți parteneri implicați.
  • societăților din grupul AIK, respectiv, companiei-mamă și filialelor/sucursalelor acesteia, după cum este necesar în mod rezonabil pentru scopurile prevăzute în această politică.
  • împuterniciților AIK Energy Romania în diverse domenii, cum sunt cei implicați în stocarea bazelor de date și documentelor, prestatorii de servicii de arhivare, operatorii serviciilor de poștă și curierat, partenerii bancari și non bancari de încasare, în baza interesului legitim.
  • autorităților publice sau altor persoane fizice sau juridice, agenții și instituții sau parteneri externi de recuperare debite sau instanțe relevantă din România sau din alt stat, în baza interesului legitim, în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță sau desfășurării altor asemenea proceduri și pentru a răspunde solicitărilor primite din partea autorităților publice, întemeiate pe dispozițiile legale obligatorii.

AIK Energy Romania va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe durata necesară realizării scopurilor de prelucrare prezentate, respectiv pe durata necesară încheierii/executării contractului sau realizării intereselor legitime amintite, și ulterior în conformitate cu politicile noastre interne, precum și în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, dispozițiile referitoare la obligația de arhivare.

Vă informăm că această notă de informare va putea fi actualizată din când în când de AIK Energy Romania, iar noua versiune va fi adusă la cunoștința dumneavoastră prin publicarea pe adresa website-ul nostru, în secțiunea dedicată.

În contextul prelucrării datelor cu caracter personal, beneficiați de următoarele drepturi, în condițiile prevăzute de lege: dreptul la informare; dreptul de acces la date; dreptul la rectificare; dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege; dreptul la restricționarea prelucrării; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul la opoziție; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate; dreptul la retragerea consimțământului; dreptul de a va adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (adresa de e-mail: plangere@dataprotection.ro) sau instanțelor competente, după caz.

Pentru exercitarea acestor drepturi sau pentru orice informații suplimentare privind prelucrarea datelor dumneavoastră de către AIK Energy Romania, vă puteți adresa cu o cerere la adresa Sos. București-Ploiești nr. 19-21, Clădirea Băneasa Business Center, tronson 2, etaj 7, Sector 1, București.

Astfel, dorim să ne asigurăm că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate responsabil și în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal care este aplicabilă.